VIA Partner

Tilrettelagt arbeid

VIA Partner tilrettelegger og tilpasser arbeidet etter den enkeltes forutsetninger

VIA Partners tilbud til arbeidstakere

VIA Partner legger til rette slik at arbeidstaker i VTA opplever seg selv som aktør i egen arbeidssituasjon. Arbeidsoppgaver og kvalifisering tilpasset tilpasses individuelt. Arbeidstaker møtes med åpenhet og respekt, og i VIA Partners ulike avdelinger har verdighet og integritet en sentral plass i arbeidshverdagen.

Det gis varierte arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkelte samt nødvendig opplæring og veiledning, og alle arbeidstakere har en personlig og faglig plan. Ervervet kompetanse og kompetansehevende tiltak har stort fokus slik at den enkelte opplever både mestring og nytte i VTA.

Utover individuell tilrettelegging og opplæring tilbys følgende:

Kartlegging

Nødvendig kartlegging og arbeidsevne-/funksjonsvurdering

Opplæring

Truckopplæring hos ekstern kursleverandør

Hospitering

Fordeling av hospiteringsplasser

Vurdering

Kartlegging og arbeidsevnevurdering

Tester

Nødvendige tester mht lese-/skriveutfordringer (Rådgiveren)

Tilrettelegging

Tilrettelegging av arbeidsoppgaver for den enkelte

Utvikling

Utvikling av yrkesmessige forutsetninger

Fagbrev

Lærlingavtale, fagbrev og kompetansebevis

Arbeidsutprøving

Vi bistår mennesker ut i arbeidsutprøving og sørger for gode rekrutteringsprosesser

Hjelpeapparat

Tett samarbeid med eksternt hjelpeapparat

Arbeidstakeren er den viktigste aktøren i egen attføringsbedrift

Den enkelte skal delta aktivt i utvikling av egen målsetting. VIA Partner skal sammen med arbeidstaker legge til rette for eierforhold til egen utvikling.

Kompetansemålene skal være individuelt tilpasset og ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser. Målene tilpasses det ordinære arbeidsliv så langt det er mulig. VIA Partners mål er at 50% av arbeidstakerne i VTA skal være i ekstern rotasjon. Gjennom godt samarbeid med NAV er vårt mål å bringe mennesker så nærme et ordinært arbeid som mulig.

Personlig vekst og utvikling gjennom læring og arbeid

Jobbrotasjon er med på å øke bevisstheten rundt arbeidstakernes utvikling og læring. Dette tilbys både intern og eksternt.

Arbeidstakerne får mulighet til å møte det ordinære arbeidsliv. Dette gir den enkelte nye referanserammer for utvikling av tekniske ferdigheter og sosial kompetanse. Ferdigheter og referanserammer er viktig for arbeidstakernes tilnærming til ordinært arbeidsliv.

Vår kvalitet

VIA Partners kvalitetssystemer sikrer både arbeidstakere og produksjon, slik at arbeidet utføres riktig og i henhold til regler.

VIA Kvalitetssystem

Eget kvalitetssystem etter mønster av ISO 9001, et prosedyrebasert system rettet mot egen produksjon, maskinpark og attføring.

IA BEDRIFT

VIA Partner er en IA-bedrift og en del av det inkluderende arbeidsliv. IA-samarbeidet er et virkemiddel for forebygging av sykefravær og for å unngå utstøting av arbeidstakere.

HMS

Lovpålagt og sikrer bedriftens helse, sikkerhet og miljøarbeid.

EQUASS

Et europeisk kvalitetssystem av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. VIA Partner er sertifisert, og resertifisering skjer hvert andre år.